Algemene voorwaarden van ‘The online builders’

Steven Lambrechts

Commerciële benaming: The online builders

BE0672 984 614

Platte lostraat 22

3010 Kessel-lo

0468 02 94 95

Email: steven@theonlinebuilders.com


De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn door de koper gekend en aanvaard. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen. 

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW(21%) tenzij anders vermeld. 

2. De facturen zijn betaalbaar netto, binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 10% per maand verschuldigd.

4. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.

5. Op geleverde diensten is ook geen garantie van toepassing.

6. De klant/koper verklaart dat hij voor het verlies van data, gegevens en/of software nooit The online builders of één van zijn medewerkers aansprakelijk zal stellen.

7. De klant/koper verklaart dat hij voor wijzigingen aan diensten, software en hardware nooit The online builders of één van zijn medewerkers aansprakelijk zal stellen.

8. Kilometervergoeding wordt berekend op basis van de totaal aantal afgelegde kilometers (heen en terug). Hierbij wordt de snelste route genomen. De kilometervergoeding bedraagt €0.45 incl. btw.