Algemene voorwaarden van ‘The online builders’

 

Besloten vennootschap: THE ONLINE BUILDERS BV BE76 7350 6252 7295 

Platte Lostraat 22, 3010 Kessel-lo

Tel: 0468 02 94 95

Email: steven@theonlinebuilders.com


Algemene verkoops-, leverings en betalingsvoorwaarden. 

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn door de koper gekend en aanvaard. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen & offertes. 

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of van bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder worden vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. Klachten inzake de conformiteit of de onzichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW(21%) tenzij anders expliciet vermeld.
 5. Kilometervergoeding wordt berekend op basis van de totaal aantal afgelegde kilometers (heen en terug). Hierbij wordt de snelste route genomen. De kilometervergoeding bedraagt €0.45 incl. btw.
 6. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders worden bedongen. De facturen zijn betaalbaar netto, binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.
 8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag en na vooraf-gaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
 9. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €100 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere shade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal deze gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
 10. Zolang de geleverde diensten niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 11. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 13. Op geleverde diensten is geen resultaatsgarantie van toepassing. Zo kunnen o.a. garanties op trefwoordposities kunnen niet gegeven worden. De rankings die zoekmachines zoals Google toekennen, zijn onderhevig aan diverse factoren die wij niet allemaal kunnen controleren (bv. wijzigingen in zoekmachine algoritmes, SEO-inspanningen van uw concullega’s, technische prestaties van uw website,…)
 14. Levertermijnen zijn indicatief, rekening houdend met de eigenlijke start van het project, responstijd van de klant, aanlevering van informatie & content, revisies, ev. meerwerken, meetings , periodes van inactiviteit (bv. vakanties). Wij rekenen op een snelle responstijd van de klant zodat het project niet tot stilstand komt. Vertragingen in het beslissingsproces en/of veelvuldige revisies, wijzigingen of uitbreidingen kunnen gevolgen hebben op de timing.
 15. Wij behouden tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement of kennelijk onvermogen van de klant.
 16. De klant/koper verklaart dat hij voor wijzigingen aan diensten, software en hardware nooit The online builders of één van zijn medewerkers aansprakelijk zal stellen.
 17. De klant/koper verklaart dat hij voor het verlies van data, gegevens en/of software nooit The online builders of één van zijn medewerkers of toeleveranciers aansprakelijk zal stellen.
 18. De klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling en website-ontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn. Daarnaast erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.
 19. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 20. De klant gaat ermee akkoord dat de diensten die door The Online Builders uitgevoerd werden voor de klant opgenomen worden in het referentieportfolio van The Online Builders.
 21. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 22. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere levering, prestaties en diensten stop te zetten, zonder verdere afwerking.
 23. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 24. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 25. De klant gaat akkoord geen interne processen of documenten van The Online Builders te delen met andere externe partijen zonder expliciete toestemming.

Samenwerken?

We zijn blij dat je interesse hebt om met ons samen te werken en zijn zeer benieuwd naar jouw project. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Met welke zaken kunnen wij jou helpen?

Duid hieronder aan naar welke expertise je op zoek bent.

Beschrijf jouw idee & vraag.

Licht ons kort toe waarover jouw project gaat. Zo kunnen we met je meedenken!

Wat is je budget?

Een transparant budget helpt ons om naar je verwachtingen toe te werken.Geef ons een indicatie van de speelruimte.